Náš tým

Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní oblasti

Nově záhájený pětiletý výzkumný projekt, jehož cílem je podrobné zhodnocení distribučních, historických, populačně-ekologických a behaviorálních specifik východomediteránní populace kaloně Rousettus aegyptiacus - jediného výběžku stálého výskytu kaloňů (čeledi Pteropodidae) mimo oblast tropů. Areál druhu ve východním mediteránu je ovšem dosti zvláštní a značně se liší od areálů všech jiných druhů letounů v této oblasti.

Podrobnosti projektu zde

Jedním ze vstupních kroků projektů je registrace všech známých nálezů, zejm. výskytu kolonií a změn jejich početnosti.

Registrační karty kolonií a jedinců pro terénní záznamy účastníků projektu i kohokoliv dalšího kdo se do shromažďování dat hodlá zapojit - za každý údaj jsme vděční a předem děkujeme.

Zde pak je stručný přehled výdobytků.

Biogeografie Mediterránní oblasti.

Biogeografie Mediterránní oblasti.

Srovnávací studium savčích společenstev a vnitrotaxonové proměnlivosti v oblasti středomoří (zejm. netopýři).

Včetně výstupů projektu Srovnávací biogeografie východního Mediterránu a návazných projektů

Aktuální presentace k tematu  zde. 

Vývoj savčích společentev a paleoekologie čtvrtohor.

Vývoj savčích společentev a paleoekologie čtvrtohor.

Praktická explorace fosiliferních nalezišť, analýza fosilního záznamu a paleoekologických souvislostí, biometrická analýza vývojových změn fenotypové promělivosti vybraných modelových taxonů na přímém fosilním záznamu. Historie současných společenstev v paleobiogeografické perspektivě (čtivě k témuž zde) , problematika glaciálních refugíí a holocenní rekolonisace.

Taxonomie a paleobiologie netopýrů

Taxonomie a paleobiologie netopýrů

Srovnávací studium recentních a fosilních taxonů. Taxonomická a paleoekologická analýza fosilních společenstev. Fosilní záznam vývojové minulosti současných forem.

*diskuse ke vzniku řádu a poznámky k létání obratlovců obecně

*problematika čeledi Vespertilionidae

Srovnávací odontologie

Srovnávací odontologie

Specifika dentice různých skupin obratlovců. Ontogenese, srovnávací a funkční morfologie tribosfenického moláru. Mikroevoluční trendy na dentici vybraných taxonů (Rodentia, Chiroptera). Navazuje na úspěšně řešený projekt COST B23.3.

Biologie netopýrů

Biologie netopýrů

Změny početnosti populací. Autekologie vybraných taxonů (úkrytová a stanovištní specifika). Behaviorální ekologie (životní cyklus, párovací strategie, potrava).

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851