Fenotypová a molekulární fylogeografie střední Evropy a mediterránu: srovnání deseti modelových obratlovců. Závěrečná zpráva projektu GAČR 206/05/2334


Strategické cíle projektu

V návaznosti na předchozí výzkumy upřesnit obraz rozšíření vybraných modelových taxonů ve střední Evropě a středozemní oblasti, získat zevrubné poznatky o charakteru jejich fenotypové a genotypické proměnlivosti, zhodnotit tyto skutečnosti s ohledem na vztahy středoevropské a mediteránní fauny a testovat naskýtající se paleobiogeografické scénáře.

Postup řešení a charakter prací
Zásadním vstupním krokem projektu byla bilance současného stavu znalostí a doplnění chybějící primární evidence vlastními terénními sběry. V rámci projektu jsme uskutečnili sérii výzkumných expedic (podrobný přehled viz příloha).
Soustředěná pozornost byla věnována zejména Kypru, Libanonu, a některým oblastem Řecka, a Turecka, odkud potřebné informace nebyly dosud k disposici.
Nashromážděný materiál modelových taxonů byl postupně analysován aplikací biometrických a molekulárních technik, dílčí výsledky byly zčásti publikovány, další jsou ve stadiu zpracovávání.
Komplexní publikační zhodnocení integrující jednotlivé dílčí výstupy bylo dosaženo dosud jen zčásti, dopracování získaných poznatků bude probíhat i v následujícím období.
 
Nejvýznamnější výsledky

Monograficky byl shrnut distribuční a taxonomický statut všech druhů hlodavců Turecka a Kypru (Kryštufek a Vohralík 2005, in prep.), vyčerpávajícími přehledy byla zpracována rovněž netopýří fauna Syrie, Kypru a Libanonu (Benda et al. 2006, 2007, Horáček et al. in press). Návazná shrnutí (Kryštufek et al. 2007, Kryštufek a Vohralík 2007, Horáček et al. 2007, in prep.) ukázují vedle severojižních gradientů v zastoupení palearktických resp. Sindo-saharských prvků, výrazné předěly ve struktuře fauny podél linie Taurus-Arménská vrchovina resp. podél Zagrosu, specifickou situaci v oblasti Kyrenaiky a výrazné odlišnosti oblasti jižní Syrie, Jordánska (a patrně i jižní Mesopotámie). Současně ukazují výrazně vysokou diversitu v oblasti jižního Balkánu resp. Trákie a zejména pak Levantu (západní Syrie, Libanon, Israel). Relevanci uvedených rozhraní a centrální význam Levantu naznačují i výsledky fylogeografických analýz jednotlivých modelových taxonů (srv. Hyla spp., Crocidura spp., Rhinolophus ferrumequinum, Eptesicus spp., Pipistrellus pipistrellus komplex, Miniopterus schreibersii, Rhinopoma hardwickii - cystops, Apodemus spp., komplex Mesalina brevirostris, komplex Trachylepis aurata) a to přesto, že datování příslušných divergenčních událostí u jednotlivých taxonů se dosti liší. Mesinská salinitní krise se jako základní štěpný faktor uplatnila přinejmenším u rosniček (H. arborea, H. intermedia, H. meridionalis, H. sarda, H. savignyi) a ve skupině Pipistrellus pipistrellus (srv. molekulární data divergencí jednotlivých alopatrických druhů ve středozemní oblasti v rozmezí 3 do 5 Ma) - Hulva et al. 2007, in prep, Benda et al. 2007. Zásadní role antropogenních vlivů na fylogeografickou strukturaci byla prokázána v případě Crocidura suaveolens, Mus spp., Acomys spp. a Rousettus aegyptiacus (Dubey et al. 2007, Macholán et al. 2007, Benda et al. 2007, Horáček et al. 2007, Frynta et al., in press) a zřejmě u rosniček (H. arborea – Kréta, H. savignyi – Kypr, H. meridionalis – evropské a Kanárské populace; Gvoždík et al., v přípravě). 

Z významných dílčích problémů dopracovaných do  stadia publikačních výstupů třeba zmínit zejména (a) detailní zhodnocení fylogenetické struktury a fylogeografie druhového komplexu Bufo viridis (v rámci mezinárodního projektu Stöck et al.),   (b) analogické zpracování situace dalšího z modelových eumediteránních elementů – Crocidura suaveolens (spolu s týmem Univ. Lausanne) – podrobněji viz Příloha , (c) komplexní fylogeografickou analýzu historie čeledi Rhinopomatidae s integrací molekulární, paleontologické a historicko biogeografické evidence – detaily viz Příloha, (d) analýzu vnitrotaxonové struktury a fylogeografie ještěrky Lacerta viridis, (e) morfometrickou analýzu obsáhlého vzorku (501 ex.) všech druhů rodu Apodemus representujícího oblast od střední Evropy a Balkánu po východní Turecko, Zakavkazí a Blízký východ, která ukázala výrazné tendence k morfometrické diversifikaci v oblastech střední Evropy, zatímco výrazně vyšší genotypická diversifikace v oblasti středomořské není provázena odpovídající úrovní fenotypových změn, (f) srovnávací analýza spodnomiocénních savců z lybijské lokality Jebel Zelten ukázala mimořádný paleobiogeografický význam uvedeného naleziště, zejména v souvislosti s nově popsaným rodem vespertilionidního netopýra, který propojuje dvě enigmatické skupiny této čeledi – recentní afroasijský rod Scotophilus a endemicky eocenní rod Philisis ze severní Afriky, (g) morfologická a genetická variabilita syrských, jordánských a iráckých populací ještěrky Mesalina brevirostris prokázala m.j. přítomnost hlubokých divergencí mezi jednotlivými haplotypy a tedy přítomnost více kryptických druhů.  (h) Analogické výsledky přinesla i analýza vztahů uvnitř druhových komplexů Eptesicus serotinus a Eptesicus bottae – v prvním případě jde o komplex 5 alopatrických druhů, v druhém nejméně o tři druhy (morfometrická data jsou v tisku, molekulární jsou připravovány do tisku).  Další studie se zabývají (i) specifikami potravního chování krysy na Kypru a úlohy sociální tradice na utváření popsaného chování (Landová et al.), (j) analýzou unikátních nálezů nečekaných taxonů jako Ochotona sp. v Turecku, (k) Crocidura dhofarensis v Jemenu, (l) Hemidactylus mindinae v Jordánsku apod.  V pokročilém stadiu analýzy je monografické shrnutí fylogeografie rosniček středozemní oblasti, zhodnocení mediteránního materiálu Rousettus aegyptiacus, Hypsugo spp., brhlíků skupiny Sitta tephronota – neumayer, a zejména pak obsáhlého materiálu rodu Acomys, representujícího všechny nominální taxony a zahrnujícího obsáhlý soubor vlastních odchovů. V  pokročilé fázi zpracování je třetí díl monografického kompendia Mammals of Turkey (Rodents II) a biogeografická analýza holocenní faunogenese středoevropské a mediteránní oblasti. Publikační výstupy


Vykazatelné výstupy projektu zahrnují 1 knižní monografii, 2 obsáhlé monografie v recenzovaném periodiku, 21 prací v zahraničních periodikách s IF (kumulativní impakt je 39.515),  26 prací v ostatních recensovaných periodikách,  13 prací v recensovaných sbornících a  51 konferenčních presentací. 1 knižní monografie a 9 prací připravovány do tisku. Téma projektu zohledňuje dále 8 obhájených magisterských diplomových oprací a 4 diplomní projekty v současnosti probíhající. Celkový počet publikačních výstupů (včetně konferenčních abstrakt a diplomových prací) je  134. 

1. Původní práce

a) knihy a monografie v recenzovaných periodikách


KRYŠTUFEK B., V. VOHRALÍK (2005): Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia I: Sciuridae, Dipodidae, Gliridae, Arvicolinae. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre Koper,  292 pp.
BENDA P., ANDREAS M., KOCK D., LUČAN R., MUNCLINGER P., NOVÁ P., OBUCH J., OCHMAN K., REITER A., UHRIN M. & WEINFURTOVÁ D., 2006: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. Acta Soc. Zool. Bohem., 70: 1–329.
BENDA P., HANÁK V., HORÁČEK I., HULVA P., LUČAN R. & RUEDI M., 2007: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 71: 71–130.


b) periodika s impakt faktorem


BÖHME, M.U., MORAVEC, J.: Genetic status of Lacerta viridis populations in the Czech Republic. – Amphibia-Reptilia (submitted).  IF 0.795

CIECHANOWSKI M., SACHANOWICZ K., RACHWALD A. & BENDA P., 2005: First records of Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) (Chiroptera, Molossidae) from Serbia and Montenegro and from Bosnia and Herzegovina. Mammalia, 69: 257–260. IF 0.381
DUBEY S., COSSON J.-F., MAGNANOU E., VOHRALÍK V., BENDA P., FRYNTA D., HUTTERER R., VOGEL V. & VOGEL P., 2007: Mediterranean populations of the lesser white-toothed shrew (Crocidura suaveolens group): an unexpected puzzle of Pleistocene survivors and prehistoric introductions. Molecular Ecology, 16: 3438–3452.  IF 4.825

DUBEY S., J.-F. COSSON, V. VOHRALÍK, B. KRYŠTUFEK, E. DIKER, P. VOGEL , 2007: Molecular evidence of Pleistocene bidirectional faunal exchange between Europe and Near East: the case of the bicoloured shrew (Crocidura leucodon, Soricidae). J. Evol. Biol. 20: 1799 – 1808.  IF 2.97

DUBEY S., P. NOVÁ, P. VOGEL, V. VOHRALÍK ,  2007: Cytogenetic and molecular relationships between Zarudny´s rock shrew (Crocidura zarudnyi; Mammalia: Soricomorpha) and Eurasian taxa. J. Mammal. 88: 706 – 711. IF 1.549

FRYNTA D., P. MIKULOVÁ, V. VOHRALÍK , 2006: Skull shape in the genus Apodemus: phylogenetic conservatism and/or adaptation to local conditions. Acta Theriol. 51: 139 – 153.  IF 0.571

GVOŽDÍK, V., MORAVEC, J., KRATOCHVÍL, L. 2008: Geographic morphological variation in parapatric Western Palearctic tree frogs, Hyla arborea and Hyla savignyi: Are related species similarly affected by climatic conditions? – Biological Journal of the Linnaean Society (accepted)  IF 2.445

HOOFER, S.R., VAN DEN BUSSCHE, R.A., HORÁČEK, I., 2006: Generic status of the American pipistrelles (Vespertilionidae) with description of a new genus. Journal of Mammalogy, 87: 981-992. IF 1.549

HORÁČEK I., JAHELKOVÁ H., 2005:  History of the Pipistrellus pipistrellus group in Central Europe in light of its fossil record. Acta Chiropterologica 7: 189-204.  IF 0,95

HULVA P., BENDA P., HANÁK V., HORÁČEK I.: New lineages within the Pipistrellus pipistrellus complex: faunal exchange between Europe and Africa and bear pattern of phylogeography. Folia Zool. (submitted) IF 0.53
HULVA P., HORÁČEK I. & BENDA P., 2007: Molecules, morphometrics and new fossils provide an integrated view of the evolutionary history of Rhinopomatidae (Mammalia: Chiroptera). BioMedCentral Evolutionary Biology, 7: 165.   IF 4.465

HULVA, P., HORÁČEK, I., 2006: Cryptic sympatric diversity in Emballonura alecto: further bats species? Acta Chiropterologica, 8: 537-542. IF 0.95
JONES G., PARSONS S., ZHANG S., STADELMANN B., BENDA P. & RUEDI M., 2006: Echolocation calls, wing shape, diet and phylogenetic diagnosis of the endemic Chinese bat Myotis pequinius. Acta Chiropterol., 8: 451–463. IF 0.95

KRYŠTUFEK B., V. VOHRALÍK, J. OBUCH: Endemism, vulnerability and conservation issues on small terrestrial mammals from the Balkans and Anatolia. Folia Zool., Supplementa (accepted)     IF 0. 53

LANDOVÁ E., HORÁČEK I., FRYNTA D., 2006: Have black rats evolved a culturally-transmitted techniques of pinecone opening independently in Cyprus and Israel?  Israel J. Ecol. Evolution, 52: 151-158.  IF

MACHOLÁN M., M. VYSKOČILOVÁ, F. BONHOMME, B. KRYŠTUFEK, A. ORTH, V. VOHRALÍK 2007: Genetic variation and phylogeography of free-living muse species (genus Mus) in the Balkans and the Middle East. Molecular Ecology 16: 4774 – 4788.. IF 4.825

MACHOLÁN M., O. MIKULA, V. VOHRALÍK 2008: Geographic phenetic variation of two eastern-Mediterranean non-commensal mouse species, Mus macedonicus and M. cypriacus (Rodentia: Muridae) based on traditional and geometric approaches to morphometrics. Zool. Anzeiger 247: xx-xx.  IF 0.775
ROSSITER S., BENDA P., DIETZ C., ZHANG S. & JONES G., 2007: Rangewide phylogeography in the greater horseshoe bat inferred from microsatellites: implications for population history, taxonomy and conservation. Molecular Ecology, 16: 4699–4714.  IF 4.825

SEDLÁČEK, O., HOŘÁK, D., RIEGERT, J., REIF, J., HORÁČEK, I., 2006: Comments on Welwitsch's mouse-eared bat (Myotis welwitschi) with the first record from Cameroon. Mammalian Biology 71: 120-123  IF 0.962

ŠIROKÝ, P., JANDZÍK, D., MIKULÍČEK, P., MORAVEC, J., ORSZÁGH, I.,  2007: Leptoconops bezzii (Diptera: Ceratopogonidae) parasitizing tortoises Testudo graeca (Testudines: Testudinidae) in mountain ranges of Lebanon and western Syria. – Parasitology Research, 101(2): 485–489.  IF 1.14

STÖCK M., MORITZ C., HICKERSON M, FRYNTA D., DUJSEBAYEVA T., EREMCHENKO V., MACEY R.J., PAPENFUSS T. AND WAKE D., 2006: Evolution of mitochondrial relationships and biogeography of Palearctic green toads (Bufo viridis subgroup) with insights in thein genomic. Mol. Phylogenet. Evol. 41: 663-689. IF 3.528


c) ostatní recensovaná periodika


AMR, Z.S., MODRÝ, D., ABU BAKER, M., QARQAS, M., AL ZAIDANYEN, J., MORAVEC, J. , 2007: First record of Hemidactylus mindiae Baha El Din, 2005 from Jordan. – Herpetozoa, 20 (1/2): 73-75.
BENDA P. & KARATAŞ A., 2005: On some Mediterranean populations of bats of the Myotis mystacinus morpho-group (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx, n. s., 36: 9–38.
BENDA P. & NASHER A. K., 2006: First record of Crocidura dhofarensis Hutterer et Harrison, 1988 (Mammalia: Soricidae) in Yemen. J. Natn. Mus., S. Natur. Histor., 175: 27–30.
BENDA P. & REITER A., 2006: On the occurrence of Eptesicus bobrinskoi in the Middle East (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx, n. s., 37: 23–44.

BÖHME, M.U., SCHNEEWEISS, N., FRITZ, U., MORAVEC, J., MAJLÁTH, I., MAJLÁTHOVÁ, V., BERENDONK, T.U. , 2006: Genetic differentiation and diversity of Lacerta viridis viridis (Laurenti, 1768) within the northern part of its range: an investigation using mitochondrial haplotypes. –  Salamandra, 42 (1): 29–40.

ČERMÁK S., WAGNER J., FEJFAR O., HORÁČEK I., 2007: New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report. Fossil Record 10: 60-68.
ČERMÁK S., OBUCH J. & BENDA P., 2006: Notes on the genus Ochotona in the Middle East (Lagomorpha: Ochotonidae). Lynx, n. s., 37: 51–66.

FEJFAR, O., HORÁČEK I., 2006: The Early Miocene mammalian assemblage in Jebel Zelten, Libya. Lynx (Praha), n.s. 37: 95-105.

HORÁČEK I., BENDA P., SADEK R., KARANOUH R., KARKABI S., ABI-SAID M., LUCAN R., HULVA P.,  2008: Bats of Lebanon: state of knowledge and perspectives.  Al-Ouat´Ouate. The Lebanese Journal of Speleology, Beirut, 14:   xx-xx

HORÁČEK I., MIHEVC A., ZUPAN HAJNA N., PRUNER P., BOSÁK P., 2007: Fossil  vertebrates and paleomagnetism update of  one of the earlier stages of cave evolution in the classical karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina. Acta Carsologica 36 (2): 111-128.

HORÁČEK, I., 2007:  Time in Karst: a biostratigraphic perspective. Acta Carsologica 36  (1): 219-220.

HORÁČEK, I., ČERMÁK, S., WAGNER, J., FEJFAR, O., 2006: Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu. Český kras (Beroun), 32: 32-35.

HORÁČEK, I., FEJFAR, O., HULVA, P., 2006: A new genus of vespertilionid bat from Early Miocene of Jebel Zelten (Libya) with comments of Scotophilus and early history of vespertilionid bats. Lynx, n.s. 37: 131-150.

KRYŠTUFEK B., V. VOHRALÍK 2007: Distribution of field mice (Apodemus ) in Anatolia.  Zool. Middle East 42: 25-36.

LOŽEK V., HORÁČEK I., 2007: Molluscan and vertebrate successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia).  pp. 217-225  In: Festschrift fur Klaus Dietrich Jaeger  zum 70 Geburtstag. Terra Prehistorica 

LOŽEK, V., HORÁČEK I., 2006: Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments. J.Geol.Sci. Antropozoic 26: 61-71.
MLÍKOVSKÝ J., 2005: Did Griffon Vulture (Gyps fulvus) breed north of the Alps in the past 200 years? Buteo, 14: 57–59.
MLÍKOVSKÝ J., 2005: On the alleged breeding of Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) in Bohemia in the 17th century. Sylvia, 41: 137–139.
MLÍKOVSKÝ J., 2007. Types of birds in the collections of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland. Part 2: Asian birds. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 176: 33–79.
MLÍKOVSKÝ J., 2007. Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in the Czech Republic, Poland and Slovakia: a review of historical records. Sylvia, 43: 137-143.
MLÍKOVSKÝ J., 2007. Type specimens and type localities of Rock Nuthatches of the Sitta neumayer species complex (Aves: Sittidae). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 176: 91-115.
MLÍKOVSKÝ J., 2007. Ornithological results of the Czechoslovak-Iranian expedition in Iran in 1977. Podoces, 2: xx-xx

SABOL M., FEJFAR O., HORÁČEK I., ČERMÁK S., 2007: The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results. Scripta Fac.Sci.Nat.Uni.Masaryk, Brno, 36: 57-64.

SVOBODA J., HAJNALOVÁ M., HORÁČEK I., NOVÁK M., PŘICHYSTAL A., ŠAJNEROVÁ A., YAROSCHEVICH A., 2007: Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamenice river canyon, Czech Republic. Eurasian Prehistory 5: 65-127.
UHRIN M., KAŇUCH P., BENDA P., HAPL E., VERBEEK H. D. J., KRIŠTÍN A., KRIŠTOFÍK J., MAŠÁN P. & ANDREAS M., 2006: On the Greater noctule (Nyctalus lasiopterus) in central Slovakia. Vespertilio, 9–10: 183–192.

VOHRALÍK V., T. S. SOFIANIDOU, 2007: Record of mounds built by the Steppe mouse (Mus spicilegus) in Greece.  Lynx  n.s. 38: 21-26.


d) sborníky, kapitoly v knihách

BENDA P., REITER A. & AL-JUMAILY M. M., 2006: Bats of Socotra. P.: 139. In: CHEUNG C., DEVANTIER L. & VAN DAMME K. (eds.): Socotra. A Natural History of the Islands and their People. Odyssey Books & Guides, Hong Kong, [xiv]+393 pp.
BALÁZS C., BENDA P., ESTÓK P. & UHRIN M., 2007: Állatvilág, állattani értétek – gerincesek (Vertebrata). Pp.: 157–176. In: KISS G., BARÁZ C., GAÁLOVÁ K. & JUDIK B. (eds.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység tájvédelmi körzet. Nógrád és Gömör határán. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 382 pp.

MLÍKOVSKÝ J., (přijato do tisku = 2008): Holub doupňák Columba oenas. In: Cepák J. et al. (ed.): Atlas migrace ptáků ČR a SR.
MLÍKOVSKÝ J., (přijato do tisku = 2008): Holub hřivnáč Columba palumbus. In: Cepák J. et al. (ed.): Atlas migrace ptáků ČR a SR.
MLÍKOVSKÝ J., (přijato do tisku = 2008): Hrdlička divoká Streptopelia turtur. In: Cepák J. et al. (ed.): Atlas migrace ptáků ČR a SR.
MLÍKOVSKÝ J., (přijato do tisku = 2008): Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto. In: Cepák J. et al. (ed.): Atlas migrace ptáků ČR a SR.

MORAVEC, J., FRANZEN, M., BÖHME, W. (2006): Notes on the taxonomy, nomenclature and distribution of the Trachylepis (formerly Mabuya) aurata (Linnaeus, 1758) complex. – Pp. 89-93, in: Vences, M., Köhler, J., Ziegler, T., Böhme, W. (eds.): Herpetologia Bonnensis II. Proceedings of the 13th Congress of the Societas Europea Herpetologica, SEH, Bonn, 262 pp.

MAYER, W., MORAVEC, J., PAVLIČEV, M. (2007) [2006]: Differentiation within Syrian populations of the lizard Mesalina brevirostris. – Pp. 125–131, in Corti, C., Lo Cascio, P., Biaggini, M. (eds.): Mainland and insular lacertid lizards: a Mediterranean perspective. Firenze University Press, Firenze, 218 pp.

GVOŽDÍK V. & MORAVEC J., 2005: Variation of Hyla savignyi: A color pattern of Cypriote and mainland populations, pp: 32 – 34. In: Ananjeva N. & Tsinenko O. (Eds.): Herpetologia Petropolitana. Proc. of the 12th Ord. Gen. Meeting Soc. Eur. Herpetol., August 12 – 16, 2003, St. Petersburg, Russ. J. Herpetol., 12 (Suppl.).

HORÁČEK I., 2007: Holocene history of the mammalian fauna in the Northern Bohemian sandstone region (Czech Republic), pp. 265-272 In:  Sandstone Landscapes. Academia, Praha.

SVOBODA J.A., HAJNALOVA M., HORÁČEK I., NOVÁK M., PŘICHYSTAL A., ŠAJNEROVÁ A.,. 2007: Okrouhlík. Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005.  Minulost Českého Švýcarska V: 5-37.

HORÁČEK, I., 2006: Small vertebrates in the Weichselian series in Dzeravá skala cave: list of the samples and a brief summary. pp. 157-167 In: Kozlowski J. et al. (eds.):

POKORNÝ, P., HORÁČEK, I., 2006: Přírodní rámec nejstaršího osídlení jižních Čech. pp. 325-343. In: Vencl, S. (ed.): Nejstarší osídlení jižních Čech.  AÚ AV ČR Praha 473 pp.Magisterské diplomové práce - obhájené

BALAĎOVÁ M., 2006: Sexuálny dimorfizmus alometrie gekonov rodu Teratoscincus (Squamata: Gekkonidae). Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce D.Frynta)
BENKOVIČOVÁ K., 2006: Morfologické a behaviorální znaky komenzální populace Acomys cahirinus z Egypta. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce D.Frynta)
ČERVENKA J., 2005:  Fylogeneze a ekomorfologie gekonů rodu Cyrtopodion. Diplomová práce, PřF UK, Praha.  (ved.práce  L.Kratochvíl)
GALEŠTOKOVÁ K., 2006: Rozmnožovanie a jeho závislosť na sociálnych faktoroch u myši bodlinaté (Acomys cahirinus). Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce D.Frynta)
KREJČOVÁ D., 2005:  Fylogenetická dynamika dentálního morfotypu Clethrionomys glareolus (Mammalia:Arvicolidae) v mladších čtvrtohorách. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce I.Horáček)
KUTALOVÁ H., 2007: Hladiny glukokortikoidů u myši bodlinaté (Acomys cahirinus) a jeich vztah k sociálnímu chování. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce D.Frynta)
PITHARTOVÁ T., 2007: Struktura potravní niky netopýra vodního (Myotis daubentoni), netopýra vousatého (Myotis mystacinus), netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) a netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus): porovnání syntopických populací. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce I.Horáček)
PRŮŠOVÁ K., 2007: Fylogenetické vztahy bodlinatých myší rodu Acomys z Předního Východu a severovýchodní Afriky. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce D.Frynta)

Magisterské diplomové práce - probíhající


HAVELKOVÁ S.: Molekulární fylogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve východním Středomoří. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce P.Hulva)
KNITLOVÁ M.: Morfometrická analýza fosilních populací rodu Apodemus. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce I.Horáček)
KŮS P.: Fylogeografie tří druhů rodu Rhinolophus ve východním Středomoří. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce P.Benda)
PLUHAŘOVÁ A.: Netopýři rodu Plecotus ve fosilním záznamu střední Evropy a východního Mediterránu. Diplomová práce, PřF UK, Praha. (ved.práce I.Horáček)


2. Konferenční abstrakta

BENDA P. & VALLO P., 2007: Taxonomic revision of the genus Triaenops (Chiroptera) in the Afro-Arabian region. P.: 16. In: 10th International African Small Mammals Symposium. International Institute of Tropical Agriculture. 20–25 August 2007. Abomey-Calavi, Benin (West Africa). Abstracts of Presentations. International Institute of Tropical Agriculture, Abomey-Calavi, 82 pp.
BENDA P. & VALLO P., 2007: Taxonomic revision of the genus Triaenops in the Afro-Arabian region. P.: 118. In: ESPINOSA C., NAVARRO L., ARROYO-CABRALES J., FLORES J. J., GALICIA C., MEDELLÍN R. & LÓPEZ G. (eds.): XIV International Bat Research Conference. 37th NASBR. Merida, Yuc., Mexico 2007, August 19–23. Program and Abstracts. Bioconciencia, Merida, 264 pp.
BENDA P., 2006: Netopýři rodu Eptesicus na Blízkém východě: rozšíření a systematika. Pp.: 237–238. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny. Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února [2006]. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 268 pp.
BENDA P., 2006: Systematika ušanů (rod Plecotus) v západní Palearktidě [Systematical review of the genus Plecotus in the western Palaearctic]. Pp.: 238–239. In: UHRIN M. & CEĽUCH M. (eds.): Chiropterologický seminár 2006 [Chiropterological Seminar 2006]. Vespertilio, 9–10: 237–244.
BENDA P., HULVA P. & HORÁČEK I., 2005: Towards the root of the vespertilionid tree: a new bat from China. P.: 19. In: HUTSON A. M. & LINA P. H. C. (eds.): Abstracts of the Xth European Bat Research Symposium. Galway, Ireland, 21st–26th August 2005. Programme, Abstracts, List of Participants. National University of Ireland, Galway, 92 pp.
BENDA P., REITER A. & AL-JUMAILY M. A., 2005: The bat fauna of the Island of Socotra, Yemen. P. 19. In: HUTSON A. M. & LINA P. H. (eds.): Abstracts of the Xth European Bat Research Symposium. Galway, Ireland, 21st–26th August 2005. Programme, Abstracts, List of Participants. National University of Ireland, Galway, 92 pp.
BENDA P., VALLO P. & REITER A., 2007: Molecular phylogeny amends systematics of the Rhinolophus ferrumequinum/clivosus complex. P.: 158. In: ESPINOSA C., NAVARRO L., ARROYO-CABRALES J., FLORES J. J., GALICIA C., MEDELLÍN R. & LÓPEZ G. (eds.): XIV International Bat Research Conference. 37th NASBR. Merida, Yuc., Mexico 2007, August 19–23. Program and Abstracts. Bioconciencia, Merida, 264 pp.
BENDA P., VALLO P. & REITER A., 2007: Notes on systematics of the Rhinolophus ferrumequinum group (Chiroptera) in Africa. P.: 17. In: 10th International African Small Mammals Symposium. International Institute of Tropical Agriculture. 20–25 August 2007. Abomey-Calavi, Benin (West Africa). Abstracts of Presentations. International Institute of Tropical Agriculture, Abomey-Calavi, 82 pp.
BÖHME, M.,  MORAVEC, J. (2006): Genetická variabilita populací ještěrky zelené (Lacerta viridis) v České republice. – P. 138, in: Bryja J. & Zukal J. (eds.): Zoologické dny. Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února [2006]. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 268 pp.
BÖHME, M., MORAVEC, J. (2005): Genetic status of Lacerta viridis populations in the Czech Republic. – P. 28, in: Societas Europea herpetologica, 13th Ordinary general meeting, Bonn, Germany, 27 Sept.-2 Oct., 2005.
ČERVENKA J., KRATOCHVÍL L., FRYNTA D., 2005: Malí a šediví: Fylogeneze a ekomorfologie gekonů rodu Cyrtopodion. Přednáška + abstrakt. 20. konference České herpetologické společnosti, Prysk, 29. 4. – 1. 5. 2005
ČERVENKA J., KRATOCHVÍL L., FRYNTA D., 2006: Malí a šediví: Fylogeneze a ekomorfologie gekonů rodu Cyrtopodion a příbuzných tvorů. Přednáška + abstrakt. Zoologické dny, Brno.
ČERVENÝ J., KOUBEK P., BRYJA J., KONEČNÝ A. & BENDA P., 2007: Noteworthy records of bats (Chiroptera) from Senegal. P. 19. In: 10th International African Small Mammals Symposium. International Institute of Tropical Agriculture. 20–25 August 2007. Abomey-Calavi, Benin (West Africa). Abstracts of Presentations. International Institute of Tropical Agriculture, Abomey-Calavi, 82 pp.
GVOZDÍK V., MORAVEC J. & KRATOCHVÍL L., 2005: Morphometric analysis of geographic variation in Hyla savignyi and southeastern populations of Hyla arborea, p: 131. In: Baard E. (Ed.): Fifth World Congress of Herpetology, Stellenbosch, South Africa 2005, 156 pp.
GVOZDIK V., MORAVEC J., KLÜTSCH C. & KOTLIK P., 2007: Phylogeography of tree frogs (Hyla spp.) in the Eastern Mediterranean and the Middle East, p: 33. In: Premier Congrès Méditerranéen d’Herpétologie / First Mediterranean Herpetological Congress (CMH1), Programme & Abstracts, 16 – 20 April 2007, Marrakech, Morocco. Marrakech: Université Cadi Ayyad, 123 pp.
GVOŽDÍK V., 2007: Genetická diverzita kavkazských ještěrek komplexu Darevskia caucasica. Konference České herpetologické společnosti. Herpetologické informace 6/1: 14-15.
GVOŽDÍK V., CANESTRELLI D., KOTLÍK P., MORAVEC J., NASCETTI G., RECUERO E. & TEIXEIRA J., 2007: Molecular phylogeny of the western Palearctic tree frogs (Hyla spp.) with implication to advertisement call evolution, p: 81. In: 14th European Congress of Herpetology and SEH Ordinary General Meeting, Porto (Portugal), 19-23 September 2007. Abstract Book. Vairão: CIBIO, 340 pp.
GVOŽDÍK V., KOTLÍK P., JANDZÍK D., CORDOS B. & REHÁK I., 2007: Phylogenetic relationships among vipers of the Vipera ursinii – renardi complex, p: 50. In: 2nd Biology of the Vipers Conference, Porto (Portugal), 24-27 September 2007. Abstract Book. Vairão: CIBIO, 64 pp.
GVOŽDÍK V., MORAVEC J. & KOTLÍK P., 2006: Molekulární fylogeografie rosniček (Hyla) na Blízkém východě, pp: 142 – 143. In: Bryja J. & Zukal J. (Eds.): Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9. – 10. února 2006. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 269 pp.
GVOŽDÍKV., 2007: Genetická diverzita kavkazských ještěrek komplexu Darevskia caucasica, p: 113. In: Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (Eds.): Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8. – 9. února 2007. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 224 pp.
HORACEK I., 2007: Biogeography of the Late-Pleistocene-Holocene faunal transition in central Europe and Eastern Mediterranenan. P.: 66. In: FERNÁNDEZ-PALACIOS J. M., RÜDIGER O., DELGADO J. D., SOCAS O., DE LA CONCEPCIÓN T., LUGO S. F. (eds.): Third Biennal Conference of the International Biogeography Society and International and Interdisciplinary Society Contributing to the Advancement of All Studies of the Geography of Nature. Casiono Taoro, Puerto de la Cruz, January 9–13, 2007. Tenerife, Canary Islands, 170 pp..
HORACEK I., 2007: Biogeography of the Late-Pleistocene-Holocene faunal transition in central Europe.  p. 540   In: Prigioni C, Sforzi A. (eds.): Abstracts V European Congress of Mammalogy. Hystrix  It.J.Mammalogy n.s. 1-2: 1-576.
HORACEK I., BENDA P., HULVA P., LUCAN R., HANAK V., 2007: Bats of the Eastern Mediterranean: the geographic structure of diversity and its sources. p. 211 In: Prigioni C, Sforzi A. (eds.): Abstracts V European Congress of Mammalogy. Hystrix  It.J.Mammalogy n.s. 1-2: 1-576.
HORACEK I., BENDA P., HULVA P., LUCAN R., HANAK V., STORCH D. 2007: Co určuje charakter fauny? Biogeografie letounů východního středomoří. Abstracts   Zoologické dny 2007/2008, Č.Budějovice
HORACEK I., HULVA P., LUCAN R. K., HAVELKOVA S. & BENDA P., 2007: On flying foxes in the Mediterranean region. P.: 207. In: ESPINOSA C., NAVARRO L., ARROYO-CABRALES J., FLORES J. J., GALICIA C., MEDELLÍN R. & LÓPEZ G. (eds.): XIV International Bat Research Conference. 37th NASBR. Merida, Yuc., Mexico 2007, August 19–23. Program and Abstracts. Bioconciencia, Merida, 264 pp.
HORÁČEK I., BENDA P., LUČAN R., HULVA P., ČERNÝ R. & NĚMEC P., 2007: Netopýři Libanonu. Pp.: 173–174. In: BRYJA J., ZUKAL J. & ŘEHÁK Z. (eds.): Zoologické dny. Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 224 pp.
HORÁČEK I., BENDA P., STORCH D., HULVAP., KUS P., LUCAN R., 2007: Bat fauna of the Eastern Mediterranean: historical biogeogrphy vs. macroecological explanations. Abstracts 14th International Bat Research Conference, Merida
HORÁČEK I., HULVA P., LUČAN R., HAVELKOVÁ Š. & BENDA P., 2007: Flying foxes of the Mediterranean Region. P.: 67. In: FERNÁNDEZ-PALACIOS J. M., RÜDIGER O., DELGADO J. D., SOCAS O., DE LA CONCEPCIÓN T., LUGO S. F. (eds.): Third Biennal Conference of the International Biogeography Society and International and Interdisciplinary Society Contributing to the Advancement of All Studies of the Geography of Nature. Casiono Taoro, Puerto de la Cruz, January 9–13, 2007. Tenerife, Canary Islands, 170 pp.
HORÁČEK I., LUČAN R. K., HULVA P., HANÁK V. & BENDA P., 2006: Evropští kaloni. Pp.: 244. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny. Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února [2006]. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 268 pp.
HORÁČEK I., MIHEVC A., ZUPAN HAJNA N., PRUNER P., BOSÁK P., 2007: Biostratigrafické a paleomagnetické doklady starších fází krasovění v oblasti klasického Krasu (Slovinsko). p. 12 In: Roszková A, Ivanov M. (eds.):  Sborník abstrakt  13.Kvartér 2007, Brno.
HORÁČEK, I., SUVOVA, Z., KREJCOVA, D., COPKOVÁ, H., 2006: Structure of dental phenotype in arvicolid rodents: adaptive variations and constraints. p. 43 In: Heikinheimo, K. and Thesleff, I. (eds).: Abstr. COST B23 Joint Meeting, Helsinki. 108 pp
HULVA P., BENDA P. & HORÁČEK I., 2005: Phylogeography of Rhinopomatidae. P. 41. In: HUTSON A. M. & LINA P. H. C. (eds.): Abstracts of the Xth European Bat Research Symposium. Galway, Ireland, 21st–26th August 2005. Programme, Abstracts, List of Participants. National University of Ireland, Galway, 92 pp.
HULVA P., BENDA P., HANAK V. & HORACEK I., 2007: A new lineage in the Pipistrellus pipistrellus complex from Europe. Pp.: 103–104. In: ESPINOSA C., NAVARRO L., ARROYO-CABRALES J., FLORES J. J., GALICIA C., MEDELLÍN R. & LÓPEZ G. (eds.): XIV International Bat Research Conference. 37th NASBR. Merida, Yuc., Mexico 2007, August 19–23. Program and Abstracts. Bioconciencia, Merida, 264 pp.
HULVA P., HORÁČEK I. & BENDA P., 2006: Fylogeografie čeledi Rhinopomatidae (Mammalia: Chiroptera). Pp.: 245. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny. Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února [2006]. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 268 pp.
JAHELKOVÁ H., HORÁČEK I., BARTONIČKA T., 2007:  Semiotics of an advertisement call of a male bat, Pipistrellus nathusii. . Pp.: 103–104. In: ESPINOSA C., NAVARRO L., ARROYO-CABRALES J., FLORES J. J., GALICIA C., MEDELLÍN R. & LÓPEZ G. (eds.): XIV International Bat Research Conference. 37th NASBR. Merida, Yuc., Mexico 2007, August 19–23. Program and Abstracts. Bioconciencia, Merida, 264 pp.
KREJČOVÁ D., HORÁČEK I., 2005: Indexový indikátor lesa –Clethrionomys glareolus– ve fosilním záznamu nejmladšího kvartéru. p. 14 In: Abelová M., Ivanov M. (ed.): Abstr. 11. Symp.Kvartér 1.12.2005, Brno. 32 pp.
KRYŠTUFEK B., VOHRALÍK V., 2007:  Endemism, rarity and concervation issues on small terrestrial mammals from the Balkans and Anatolia.   p. 441   In: Prigioni C, Sforzi A. (eds.): Abstracts V European Congress of Mammalogy. Hystrix  It.J.Mammalogy n.s. 1-2: 1-576.
LANDOVÁ E., HORÁČEK I., FRYNTA D., 2007:  Do Black rats evolved culturally transmitted technique of pine-cone opening independently in Cyprus and Israel?  p. 183 In: BRYJA J., ZUKAL J. & ŘEHÁK Z. (eds.): Zoologické dny. Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 224 pp.
LUČAN R. K., REITER A., HULVA P. & BENDA P., 2007: Netopýr menší (Myotis alcathoe Helversen and Heller, 2001) – nový druh netopýra v České republice. P.: 185. In: BRYJA J., ZUKAL J. & ŘEHÁK Z. (eds.): Zoologické dny. Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 224 pp.
MAYER, W., MORAVEC, J., PAVLIČEV, M. (2007): Fylogenetické vztahy mezi syrskými morfotypy ještěrky Mesalina brevirostris. – P. 117, in: Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds.): Zoologické dny. Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 224 pp.
MORAVEC J., MODRÝ D., AMR Z. S., KRATOCHVÍL L., GVOŽDÍK V., 2007: Genetic differentiation among Levant populations of Hemidactylus turcicus, p: 108. In: 14th European Congress of Herpetology and SEH Ordinary General Meeting, Porto (Portugal), 19-23 September 2007. Abstract Book. Vairão: CIBIO, 340 pp.
MORAVEC, J., FRANZEN, M., BÖHME, W. (2005): Notes on the taxonomy, nomenclature and distribution of the Trachylepis (formerly Mabuya) aurata (Linnaeus, 1758) complex. – P. 80, in: Societas Europea herpetologica, 13th Ordinary general meeting, Bonn, Germany, 27 Sept.-2 Oct., 2005.
PRŮŠOVÁ K., BELLINVIA E., KUTALOVÁ H., MODRÝ D., ŠUMBERA R., BENDA P. & FRYNTA D., 2007: Fylogenetické vztahy uvnitř rodu Acomys. Pp.: 197–198. In: BRYJA J., ZUKAL J. & ŘEHÁK Z. (eds.): Zoologické dny. Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 224 pp.
PRŮŠOVÁ K., BELLINVIA E., KUTALOVÁ H., MODRÝ D., ŠUMBERA R., BENDA P., FRYNTA D. 2007: Phylogenetic relationships within the genus Acomys. Hystrix It. J. Mamm. (n.s.) Supp. I: 152.
ŠIROKÝ, P., STUCHLÍK, S., MORAVEC, J. (2005): Data on morphology of prehistoric specimens of Emys orbicularis in the Czech Republic. – Pp.56-57, in: 4th International symposium on Emys orbicularis, Valencia, Spain, 8-10 June 2005.
Suvova Z., Krejčová D., Horáček I., 2006: Glaciální refugia ve střední Evropě ? p. 226 In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny. Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února [2006]. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 268 pp.
ŠPOUTIL F., HORÁČEK I., 2005: Variation in body size of Rhinolophus ferrumequinum in the Near East.  p.   In: HUTSON A. M. & LINA P. H. C. (eds.): Abstracts of the Xth European Bat Research Symposium. Galway, Ireland, 21st–26th August 2005. Programme, Abstracts, List of Participants. National University of Ireland, Galway, 92 pp.
UHRIN M., BENDA P. & BALÁZS C., 2006: Za netopiermi Cerovej vrchoviny [On bats of the Cerová vrchovina Mts]. P.: 243. In: UHRIN M. & CEĽUCH M. (eds.): Chiropterologický seminár 2006 [Chiropterological Seminar 2006]. Vespertilio, 9–10: 237–244.
VALLO P., BENDA P. & REITER A., 2007: Taxonomické vztahy vrápenců komplexu Rhinolophus ferrumequinum/clivosus: vyřešíme hádanku na úrovni DNA? P.: 205. In: BRYJA J., ZUKAL J. & ŘEHÁK Z. (eds.): Zoologické dny. Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 224 pp.
VALLO P., BENDA P., CERVENÝ J., MARTÍNKOVÁ N. & KOUBEK P., 2007: Cryptic diversity in Hipposideros caffer group inferred from cytochrome b gene. Pp.: 256–257. In: ESPINOSA C., NAVARRO L., ARROYO-CABRALES J., FLORES J. J., GALICIA C., MEDELLÍN R. & LÓPEZ G. (eds.): XIV International Bat Research Conference. 37th NASBR. Merida, Yuc., Mexico 2007, August 19–23. Program and Abstracts. Bioconciencia, Merida, 264 pp.
VALLO P., BENDA P., ČERVENÝ J., MARTÍNKOVÁ N. & KOUBEK P., 2007: Kryptická diverzita pavrápenců komplexu Hipposideros caffer. P.: 204. In: BRYJA J., ZUKAL J. & ŘEHÁK Z. (eds.): Zoologické dny. Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 224 pp.

f) Manuscripty připravené k předložení:

KRYŠTUFEK B., V. VOHRALÍK (před dokončením): Mammals of Turkey and Cyprus. Rodentia II: Muridae, Cricetidae, Spalacidae, Hystricidae. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre Koper,  knižní monografie před dokončením
ŠIROKÝ, P., STUCHLÍK, S., MORAVEC, J. (manuscript): Subfossil Czech specimens of European pond turtles (Emys orbicularis) – a source of missing morphological characteristics.
MORAVEC, J., MODRÝ, D., AMR, Z.S., KRATOCHVÍL, L., JANDZIK, D., GVOŽDÍK, V.(v přípravě): Genetic differentiation among Levant populations of Hemidactylus turcicus.
KYRIAZI, P., POULAKAKIS, N., PARMAKELIS, A., CROCHET, P.A., MORAVEC, J.,  RASTEGAR-POUYANI, N., TSIGENOPOULOS, C.S., MAGOULAS, A., MYLONAS, M., LYMBERAKIS, P. (manuscript): Phylogenetic relationships and biogeography of snake-eyed lizard Ophisops elegans (Sauria: Lacertidae) based on mitochondrial DNA sequences.
FRYNTA D., PRŮŠOVÁ K., BELLINVIA E., BENDA P., KUTALOVÁ H., MODRÝ D., SCHWARZOVÁ L. in prep. Phylogenetic relationships among the populations of spiny mice (genus Acomys) of the cahirinus-dimidiatus group from the Mediterranean, Middle East and North Africa. posláno do Biological Journal of the Linnean Society.
MLÍKOVSKÝ J. (v přípravě): Taxonomic revision of Rock Nuthatches of the Sitta neumayer species complex (Aves: Sittidae), with description of a new species from Iran. (Bude posláno do Ibis.) IF = 1.595
MLÍKOVSKÝ J. (rukopis před dokončením): Evolution of the Bohemian avifauna during the past 170 years. (Bude posláno do Journal of Ornithology.) IF – 1.01
MLÍKOVSKÝ J. (v přípravě): Ornithological legacy of Josef Prokop Pražák (1870-1904), with special respect to the nomenclatural and taxonomic status of his new bird taxa. (Bude posláno do Annalen des Naturhistorischen Museums Wien.)
MLÍKOVSKÝ J., S. Frahnert (rukopis před dokončením): Type specimens and type localities of birds collected during the Wilhelm Hemprich’s and Christian Ehrenberg’s expedition to Lebanon in 1824. (Bude posláno do Zootaxa.) IF = 0.612
MLÍKOVSKÝ J., S. Frahnert (v přípravě): Type specimens and type localities of birds collected during the Alexander Eversmann’s and Christian Pander’s expedition to Bukhara in 1821. (Bude posláno do Zootaxa.) IF = 0.612


2. Využití technického a přístrojového vybavení

Naprostá většina provozních nákladů grantu padla na vrub molekulárně-analytické části projektu – byla bezprostředně využita pro isolaci a přípravy sekvenace DNA. V souvislosti s ustavováním molekulárně-genetické laboratoře v Národním museu byla část kapacitních požadavků přenesena na toto pracoviště s čím souvisí i odpovídající rozšíření objemu molekulárních analýz. Ve velkém rozsahu začali jsme rutinně využívat možnosti servisní sekvenace jednak v sekvenačním centru PřF UK a zejména pak v zahraničních centrech (Macrogen Ltd.). Menším objemem prostředků bylo doplněno i nezbytné terénní vybavení (sítě, pasti, konservační media, GPS, digitální magnetofon pro akustickou analýzu apod) – podrobně viz. příloha.

3. Přehled zahraničních cest  (s plnou či částečnou podporou grantu)

3.1. terénní výzkum a sběr materiálu:

Kypr, březen-duben 2005, výzkum netopýrů, drobných savců a plazů: P. Benda, I.Horáček, V.Hanák, P.Hulva, R.Lučan, D.Frynta, M.Macholán;   říjen 2005, výzkum netopýrů, drobných savců a plazů : I.Horáček, P.Hulva, D.Frynta, R.Lučan, 2006 - Benda -  výsledkem m.j. podstatné rozšíření znalostí o netopýří fauně ostrova (viz Příloha B), nashromáždění velkých serií tkáňových vzorků a obsáhlých souborů drobných savců, včetně endemických forem ostrova (Mus sp., Crocidura ). Podstatná část získaných populačních vzorků je nyní analyzována molekulárními technikami s perspektivou identifikace specifik genotypické proměnlivosti příslušných ostrovních populací a rekonstrukce historii osídlování ostrova.
Libanon, duben, červen-červenec 2006 – komplexní výzkum netopýrů, drobných savců, sběr materiálu obojživelníků a plazů: Horáček, Hulva, Lučan, Benda, leden 2007 – Horáček, Benda, Lučan, Černý
Iran, květen-červen 2006  komplexní výzkum několika skupin soustředěný do oblasti severozápadní části území: Benda, Mlíkovský  
Jordánsko, červen 2006 – sběr plazů a obojživelníků: Kratochvíl
Israel, duben 2006 – sběr studijního materiálu, předně rosniček (Hyla) z kontaktní zóny dvou významných evolučních linií, a spolupráce s MIGAL Galilee Technology Center, Department of Biotechnology and Ecology of Fish & Amphibians v Kiryat-Shmona a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě: Gvoždík
Turecko, Írán, květen-červen 2005, sběr obojživelníků a plazů, předně doplnění kolekce tkání rosniček (Hyla): V. Gvoždík.
východní Turecko, Gruzie, Azerbajdžán, červen 2006 – výzkum obojživelníků a plazů včetně bioakustické evidence (zejm. Hyla spp, Bufo spp.), sběr tkáňového materiálu  a návštěva univerzity v Tbilisi, Gruzie: Gvoždík
Maroko, duben 2007, účast na konferenci spojená s terénním výzkumem obojživelníků a plazů včetně bioakustické evidence, sběr tkáňového materiálu: Gvoždík
Řecko, říjen - listopad 2005, sběr drobných savců (zejm. vzorky isolovaných populací Mus spicilegus a Mus macedonicus a materiál rodů Crocidura a Apodemus): V.Vohralík
Kréta, srpen 2006 – výzkum netopýrů, sběr vzorků kritických taxonů: Benda, Hanák
Egypt (Sinai), září 2005, sběr netopýrů a drobných savců, P. Benda, R.Lučan;
Jemen, říjen 2005, sběr netopýrů, drobných savců a plazů, P. Benda, L.Kratochvíl. Vedle obsáhlého souboru netopýrů 2 spp. (včetně druhů pravděpodobně nových), 200 jedinců plazů a obojživelníků včetně zástupců cílových skupin (zejména gekoni rodů Ptyodactylus, Stenodactylus, Bunopus). 2007 – Benda, Kratochvíl - dtto
Bosna a Hercegovina, červenec-srpen 2007 sběr drobných savců (zejm. vzorky Dinaromys boganovi a materiál rodů Crocidura a Apodemus): V.Vohralík
Sicilie červen 2007 – výzkum netopýrů a drobných savců - Hulva
Karpathos: září 2007 – výzkum netopýrů a drobných savců, Horáček


3.2  srovnávací studium zahraničních sbírkových fondů

Zoologický ústav a museum A. Koenig, Bonn, Německo, květen 2005: P. Benda;
Senkenbergský ústav a museum, Frankfurt n./M., Německo, květen 2005: P. Benda;
Přírodovědecké museum, Stockholm, Švédsko, září 2005: J. Moravec;
Museum evoluce, Uppsala, Švédsko, září 2005: J. Moravec;
Přírodovědecké museum Humboldtovy university, Berlín, Německo, listopad 2005: J.Mlíkovský;
Zoologický ústav RAV, Petrohrad, Rusko, prosinec 2005: J. Mlíkovský.
Naturhistorisches Museum Wien,  říjen 2006: Mlíkovský
Natural History Museum, Tring, UK, listopad 2006 : Mlíkovský
Muzeum i Instytu Zoologii PAN, Warszawa, Polsko, březen-duben 2007: J. Mlíkovský
Zoologisk museum, København, Dánsko, říjen 2007: J. Mlíkovský
Museum für Naturkunde, Berlin, Německo, listopad 2007: J. Mlíkovský
Naturhistorisches Museum, Wien, Rakousko: prosinec 2007: J. Mlíkovský
Hebrejská univerzita, herpetologická sbírka, Jerusalem, Israel, duben 2006: Gvoždík3.3  zahraniční konference s presentací výsledků grantu (s částečnou podporou grantu)

5th World Congress of Herpetology, Stellenbosch, Jižní Afrika, 19th-24th June 2005: V. Gvoždík
Xth European Bat Research Symposium, Galway, Irsko, 21st–26th August 2005: P. Benda, I.Horáček, P.Hulva, R.Lučan, H.Jahelková.
13th Ordinary General Meeting of Societas Europea Herpetologica, Bonn, Německo, 27 September – 2 October, 2005: J. Moravec;
2nd Middle East Speleology Symposium, Beirut, Libanon, duben 2006: I.Horáček
IUCN Mammals Assesement Workshop,  Ilmitz, Rakousko květen 2006  :  V.Vohralík
Museum Hist. Natur. Paris, zvaná přednáška: Late Pleistocene and Holocene faunal development in Central Europe and Eastern Mediterranean –13.12.2006 :  I.Horáček 
3rd Biennal Conference of the International Biogeographic Society, Tenerife, 8-14 January 2007: I.Horáček
First Mediterranean Herpetological Congress, 16 – 20 April 2007, Marrakech, Morocco: V.Gvoždík.
14th European Congress of Herpetology, Porto, Portugalsko, 19. – 23. 9. 2007 V.Gvoždík, J.Moravec
2nd Biology of the Vipers Conference, Porto, Portugalsko, 24. – 27. 9. 2007: V.Gvoždík
14th International Bat Research Conference. 37th NASBR. Merida, Yuc., Mexico 2007, August 19–23: P.Hulva, R.Lučan
4th European Congress of Mammalogy, Siena, Italie, září 2007: D.Frynta, I.Horáček


4.  Souborný přehled zahraničních spoluprací

Department of Ecology and Evolution, University of Lausanne, Švýcarsko.
Science and Research Centre of Koper, University of Primorska, Slovinsko.
Centre de Biologie et de Gestion des Populations, UMR, Montpellier, Francie.
Centre d´Ecologie Evolutive, Université Paris 6, Francie.
Institut des Sciences de l’Evolution CNRS — Univ. de Montpellier 2, Francie
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn, Německo.
Natural History Museum, Ljubljana, Slovinsko.
Department of Biology, Trakya University, Edirne, Turecko.
Department of Zoology, Aristotelian University, Thessaloniki, Řecko.
Botanical Garden, Comenius University, Bratislava, Slovensko.
University of Leipzig, Biology II, Molecular Evolution and Animal Systematics, Talstraße 33, 04103 Leipzig, Germany.
Naturhistorisches Museum Wien, Dept. of  Molecular Systematics, Burgring 7, A-1014 Wien, Austria
Natural History Museum of Crete, University of Crete, Knosos Av., P.O. Box 2208, 71409 Irakleio, Crete, Greece
Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico Sostenibile, Universita della Tuscia, Via San Giovanni Decollato 1, 01100 Viterbo, Itálie (dr. D. Canestrelli, prof. G. Nascetti)
Museo Nacional de Ciencias Naturales, C.S.I.C., c/Jose Gutierrez Abascal, 2. 28006 Madrid, Španělsko (dr. M. García-París, dr. E. Recuero)
CIBIO, Centro de Investigacao em Biodiversidade e Recursos Geneticos, Campus Agrario de Vairao, 4485-661 Vairao, Portugalsko (dr. J. Teixeira)
Department of Biology, Faculty of Sciences, Jordan University for Science and Technology, P.O. Box 3030, 22110 Irbid, Jordánsko (dr. Z.S. Amr)
Katedra zoologie, Univerzita Komenského, Mlýnská dolina B-1, 84215 Bratislava, Slovensko (dr. D. Jandzík)
MIGAL Galilee Technology Center, Department of Biotechnology and Ecology of Fish & Amphibians, Qiryat Shmona, Izrael (prof. G. Degani a kol.)
Anthropological Association of Greece, 5-9 Daphnomili st., Athens, 11471 Greece (Dr Nickos A. Poulianos)
Departmet of Biology, American University Beirut, Lebanon (prof. R.Sadek, Dr. M. Abi-Said))
Museum für Naturkunde, Humboldt-Universität, Berlin, Německo (S. Frahnert) – Mlíkovský
Naturhistorisches Museum, Wien, Rakousko (E. Bauernfeind) - MlíkovskýPříloha: 

Podrobný přehled dílčích témat a jejich řešení

Netopýří fauna východního středomoří: Byla zkompletována database všech nálezů netopýrů, (7086 záznamů 63 druhů) a serií kvantitivních technik analyzován vliv klimatických faktorů na strukturu lokálních faun. Testování efektu 16 klimatických a stanovišních proměných ukázalo, že klíčovým faktorem faunové diversity je sezonní stabilita primární produkce a  úroveň aridisace, s níž korelují okrajové areály většiny Sindo-Saharských elementů. Regresní relace uvedených proměných vykazují však velký objem residuálů, jejichž geografický průběh mapuje zóny, v nichž faunová specifika nelze vysvětlit ekologickými faktory. Tyto zóny odpovídají velmi dobře rozhraním v distribuci haplotypů některých modelových taxonů a okrajům druhových areálů taxonů jiných. Konkrétní historické faktory modulující strukturu fauny jsou demonstrovány v několika případových studiích. Centrem biodiversity východního středomoří je oblast Levantu, kde se proporčním podílem uplatňují jak prvky západopalearktického arboreálu tak Sindo-Saharského eremiálu a endemické taxony oblasti. Jádrová struktura Levantské fauny vykazuje nicméně vcelku jednoznačně poměry typické pro západopalearktickou faunu. V této souvislosti třeba konstatovat, že takřka všechny druhy (96%) dosahují ve studované oblasti okraje svých areálů a, jak ukazují výsledky kanonické analýzy, oblasti jejich extralimitálních areálových přesahů představují určující faktor členitosti fauny studované oblasti. Výsledky připravovány k tisku.

Fylogeografie druhového komplexu Pipistrellus pipistrellus
Fylogeografická studie druhového komplexu Pipistrellus pipistrellus byla provedena za pomoci analýzy sekvence genu pro cytochrom b a zaměřena na doplnění dat z radiačního centra této skupiny, které se nachází v Mediteránní oblasti. V rámci kládu P. pygmaeus s.l. byla zjištěna nová linie z Kréty, nejblíže příbuzná libyjskému druhu P. hanaki. Dále byl potvrzen výskyt druhu P. pygmaeus s.str. v severním Iranu, což významně posouvá známý areál tohoto druhu na východ. Kyperská populace druhu P. pygmaeus s.str. byla vymezena jako nový poddruh, P. p. cyprius. V kládu P. pipistrellus s.l. byla objevena nová linie ze Sicílie s bazální pozicí v rámci této skupiny, která představuje první důkaz o existenci Adriatického refugia u komplexu P. pipistrellus. Byl zjištěn výskyt P. pipistrellus s.str. na Kypru, což představuje vedle kontinentu druhý případ sekundárně sympatrického výskytu s linií P. pygmaeus s.l.
Tato data představují další důkaz o významu Mediteránní oblasti v historii tohoto druhového komplexu. Poprvé byla zjištěna fylogeografická struktura se třemi refugii. Pouze východní a západní refugium přispělo ke genetické variabilitě kontinentální Evropy, v tom se zjištěná struktura podobá situaci např. u druhů Myotis myotis nebo Ursus arctos. Fylogenetické rekonstrukce navíc zjistily vztah mezi Adriatickým a Atlantickým refugiem. Struktura východního refugia (Kyrenaika, Kréta, Kypr) je výrazně odlišná od klasického Pontického refugia sensu de Lattin.
Navržený scénář alopatrické speciace předpokládá roli fragmentace prostředí během messinské salinitní krize, zesílené preferencí horských habitatů u mediteránních populací druhového komplexu P. pipistrellus. Je také diskutován druhový status linií z Kréty a Sicílie.
Zhodnocení historie rodu Pipistrellus na základě přímého fosilního záznamu přesvědčivě ukázalo, že oba druhy skupiny Pipistrellus pipistrellus osídlují oblast střední Evropy teprve v průběhu posledního cyklu, bezpečně však již od samého počátku Holocenu. Doklady výskytu před tímto úsekem byly zpochybněny. Expanse středomořského areálu  začala pravděpodobně již v závěru posledního interglaciálu.
Rhinopomatidae: Kombinací molekulárních technik, biometrické analýzy recentních a fosilních dokladů byl získán ucelený obraz taxonomické struktury a fylogeografické historie čeledi Rhinopomatidae, jedné z nejméně známých skupin netopýrů. Fosilní doklady naznačují expansi do středozemní oblasti ve starším miocenu a restrikci areálu v závěru turolia. Tomu odpovídá i molekulární datování hlubokých divergencí mezi populacemi z Levantu a jižního Iranu, resp. Levantu a severovýchodní Afriky (R.hardwickii vs. R.cystops). 
Interpretace výsledků molekulární analýzy vzorků ze středomořské a blízkovýchodní oblasti doplněných o materiál z jiných částí areálů pak spolu s novým fosilním nálezem (Eleochoria 2, Chalkidiki, Greece) a morfometrickou analýzou umožnila sestavit paleobiogeografický scénář evoluční historie této skupiny: (i) čeleď vznikla při ranné radiaci skupiny Rhinolophoidea, v geografické izolaci na souostrovích východně Íránu nebo v oblasti Indie během Eocénu, (ii) skupina se vyvíjela v izolaci až do období vymizení moře mezi mediteránní a indickou Tethydou v pozdním oligocénu. Diverzifikující adaptivní evoluce k hlavním potravním strategiím vyprodukovala skupiny, jejichž ekomorfologické utváření se lišilo od kontinentálních forem (u skupin přeživších do recentu: Rhinopomatidae – vzdušní lovci, Craseonycteridae – manévrovaný let ve složitém prostředí (stormy), Megadermatidae – sběr kořisti ze země).  (iii) Oblasti mezi Íránem a západní Indií, které byly vyzdviženy během oligocénu, byly postupně kolonizovány a proběhla zde Neogenní radiace čeledi. Šíření dále na západ proběhlo ve dvou liníích, jihem do Arábie (linie R. muscatellum) a severní částí území v případě R. hardwickii. 
(iv) Změny v oblasti Blízkého Východu během pozdního turolia (před 11 milióny let) dále udržovaly fylogeografické zlomy v liniích R. hardwickii a R. muscatellum.   (v) K expanzi areálu u R. microphyllum mohlo dojít poměrně pozdě, možná až během kvartéru spolu s prohloubením sezonality klimatu.

Evoluční historie tří druhů vrápenců (Rhinolophus) v Evropě a na Blízkém východě:  Fylogeografické analýze byly podrobeny sekvence mitochondriálního genu pro cytochrom b tří druhů vrápenců – R. hipposideros, R. blasii a R. ferrumequinum. U všech tří druhů byla zjištěna relativně nízká genetická variabilita v použitém genetickém markeru. Přesto bylo odhaleno několik distinktních linií. U druhu R. hipposideros byly odhaleny 3 linie – evropská (Balkán včetně Kréty, stř. Evropa až V. Británie), blízkovýchodní (Libanon, Sýrie, Kypr) a íránská. U druhu R. blasii byla jen zvířata z Jemenu poněkud geneticky odlišná, všechny ostatní haplotypy (Kosovo, Kréta, Kypr, Libanon) si byly blízce příbuzné. U druhu R. ferrumequinum byly zjištěny dvě blízce příbuzné linie – evropská tvořená velmi podobnými haplotypy (Balkán až stř. Evropa, Kréta, Kypr) a o něco geneticky variabilnější linie blízkovýchodní (Turecko, Kypr, Sýrie, Libanon, Írán). Zajímavá je přítomnost haplotypů obou linií na Kypru ukazující u tohoto druhu na dvě nezávislé kolonizace Kypru. Výsledky jsou ve stadiu zpracování a dosud nebyly prezentovány.

Genetická variabilita netopýra pustinného (Otonycteris hemprichii): V rámci fylogeografické analýzy dvou mitochondriálních genů (cyt b, ND1) netopýra pustinného bylo odhaleno 5 distinktních linií. Výsledky jsou ve stadiu zpracování a dosud nebyly prezentovány.

Hypsugo:
Crocidura leucodon:  výrazná distinkce mezi skupinou populací osídlujících západní a střední Evropu, která zasahuje i na západní část Balkánu a severozápadní oblasti Turecka, a skupinou východních populací rozšířených od Azerbajdžánu, přes severní Iran a Anatolii až do jihovýchodního Rumunska (Dubey et al. 2007c)
Crocidura suaveolens: rozsáhlý soubor evropských a středomořských populací (včetně ostrovů a kontinentálních oblastí Středního Východu) umožnil velmi zevrubnou fylogeografickou analýzu která demonstrovala m.j. specifické postavení kyperské formy (C.cypria) a opakovanou holocenní kolonisaci středomořských ostrovů středovýchodní formou C.s.gueldenstedti (včetně Kréty, Korsiky a Menorky), zjevně související s fénickou kolonisací středomořského prostoru. Výrazná specifika vykazují populace z Kyrenaiky, a jižního Iranu, distinktní postavení zaujímají rovněž kontinentální evropské populace. Analýza nově získaného materiálu ukázala, že basálním sesterským taxonem celé skupiny C.suaveolens je C.zarudnyi z Iránského Balučistánu (Dubey et al. 2007 a).  Detailní zpracování nashromážděného materiálu nově objeveného enedemického druhu C.cypria je před dokončením (Frynta et al. in print): výsledky ukazují, že haplotypy z Kypru nenáležejí jen endemickému druhu, ale zjevně i k nejméně jedné další formě rodu Crocidura. Tyto výsledky mají význam zejména v kontextu druhové ochrany endemického druhu.

Apodemus:   Morfologická analýza rozsáhlých vzorků 8 druhů rodu Apodemus ze střední Evropy, Balkánského poloostrova a Blízkého Východu ukázala shodu mezi morfologickou podobností a fylogenetickými vztahy studovaných druhů, což ukazuje na značný evoluční konservatismus celé skupiny. Morfologické rozdíly mezi jednotlivými druhy jsou však v prostoru střední Evropy výraznější než na Blízkém Východě. Tento jev je zřejmě adaptivní povahy a odpovídá snížené biotopové diversitě suchých a odlesněných oblastí Blízkého Východu (Frynta et. al. 2006). Na území Anatolie bylo detailně zmapováno rozšíření tří druhů rodu Apodemus, které zde tvoří dominantní složku synusie drobných savců. Současně byl vypracován klíč umožňující jejich druhovou determinaci (Kryštufek & Vohralík 2007).

Mus:  Byla provedena detailní fylogeografická analýza všech tří volně žijících druhů myší obývajících JV Evropu a Blízký Východ. Analýza prokázala výraznou genetickou divergenci endemického kyperského druhu M. cypriacus. Pevninské druhy M. spicilegus a M. macedonicus vzájemně divergovaly zhruba před 1 milionem let. M. macedonicus vytváří geneticky odlišnou linii na území Israele, naopak balkánské a anatolské populace tohoto druhu se prakticky neliší (Macholán et al. 2007). Fenetická analýza lebečních znaků druhů Mus cypriacus a M. macedonicus provedená jak tradičními, tak i geometrickými metodami umožnila nalézt spolehlivé diskriminační znaky jak mezi oběma druhy, tak i mezi oběma subspeciemi M. macedonicus (Macholán et al. 2008). Bylo zjištěno, že populace myši M. spicilegus isolované na JZ Balkánského poloostrova si přes poměrně velmi mírné klimatické podmínky oblasti zachovaly své druhově specifické chování – budování rozsáhlých nadzemních zimních zásobáren potravy (Vohralík & Sofianidou 2007).

Acomys:   Výsledky jsou shrnuty v Průšová et al. (2007a,b) a Frynta et al. (in prep). Podařilo se pokrýt vzorky  středomořského výskytu rodu Acomys (Kilikie, Kréta, Kypr, Israel, Jordánsko, Egypt), jakož i přilehlé pouštní oblasti severní Afriky, Arabského poloostrova a Íránu. (1) Získané haplotypy MCR i Cyt b lze rozdělit do dvou distinktních monofyletických skupin. (2) První z nich je poměrně homogenní, svým rozšířením africko-mediteránní, odpovídá druhům A.cahirinus sensu stricto, A.cilicicus, A.nesiotes a A.minous. (3) Výsledky tedy dále potvrdily nedávnou patrně antropogenní imigraci bodlinatých myší na Krétu, Kypr a do Kilikie. Zdrojovou oblastí je zjevně severní Afrika, patrně Egypt. (4) Druhá skupina haplotypů je asijského původu (resp. rozšíření), odpovídá zhruba druhu A.dimidiatus, lze ji však rozdělit na tři skupiny haplotypů z nichž první odpovídá A.dimidiatus sensu stricto, další dvě dosud neznámé skupiny haplotypů byly zjištěny jednak ve východním Jemenu, jednak v JZ Íránu a přilehlé oblasti Arabských emirátů.

Ge

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851