Mammalogie (Ivan Horáček, Petr Benda)

Mammalogie (Ivan Horáček, Petr Benda)

Mammalogie I,II

Ivan Horáček, Petr Benda

Ucelený přehled zoologické problematiky savců v rozsahu 2 semestry (profilující přednáška pro mag. obor Zoologie obratlovců). Samostatná stránka s prednáškami (verse 2009) a dalšími materiály ke stažení

Rámcový úvodní text  zde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilující kurs specialisace Zoologie obratlovců. Soustavná informace o adaptivním rozvrhu, fylogenesi a přirozené rozmanitosti a klasifikace savců.

 

1. Savci jako objekt vědeckého zájmu, historie discipliny, pojmoslovné souvislosti (mammalogie, mammaliologie, teriologie, mastozoologie etc.). Vymezení a eidologickcká charakteristika třídy Mammalia: specifika savců (endotermní homeotermie, živorodost, postnatální rodičovská péče, laktace, mléčné žlázy, sání u živorodých savců a související přestavby tělesné organisace – mléčné bradavky, rty, tváře, vestibulum oris, druhotné patro, zvětšení ústní a nosní dutiny, jejich tvarové a funkční specialisace – nosní skořepy, chrup, ukončený růst a specifika růstové dynamiky, difyodontie, encefalisace, rozvoj smyslových systému a behaviorální versatility).

Specifika endotermní homeotermie, extrémní energetická náročnost – selekce adaptací omezujících ztráty (srts, podkožní tuk, behaviorálně-fysiologické mechanismy – stavba úkrytů, heterotermie atd.) resp. zvětšujících příjem energie (potravní specialisace, dynamicka rozdělování nik, rozvoj specifik potravního generalismu resp. specialisací a souvisejících přestaveb tělesné stavby, způsobu života, reprodukčních strategií apod.)  

2. Konstrukční morfologie savců: přestavba axiálního skeletu, pletenců – emancipace hrudní končitiny biomechanika pohybového aparátu, dorsoventrální flexe axiálního skeletu, specialisace úseků páteře,  specifické typy pohybu – vytvrvalý běh, skok, cval, šplhání atd. Související přestavby energetických systémů – výkoný oběhový aparát, alveolární plíce a specifika jejich ventilace (bránice, mezižeberní svaly, synergické uspořádání pohybového aparátu a ventilace plic etc.). Vstupní rozvrh a specialisace dalších orgánových systémů. Přestavba lebky, změny mastikace, přestavba a zpevnění čelistního kloubu, squamoso-dentální kloub, přestavby úsní oblasti, související apomorfie a jejich embryogenetické pozadí, specifika smyslových systémů a neurální integrace (srv. rozvoj neokortextu, corpora quadrigemina, cerbellum etc.).  

3. Diversifikace potravních strategií a související přestavy (dentální systém a mastikace, sensorické a pohybové souvislosti): širokospektrá (mikro-)faunivorie, specialisované formy insectivorie (vzdušné lovectví, myrmekovorie, atd.), omnivorní strategie, specifika konsumace rostlinné potravy (vstupní možnosti – frugivorie, granivorie atd. vs. specialisovaná herbivorie – folivorie, graminivorie – související adaptace: mono- vs. digastrické trávení, jiné specialisace – nektari-, palynovorie)

4. Adaptace k různému typu prostředí a související přestavby senso-motorického rozvrhu: pozemní vs. scansoriální,  subterránní-fossoriální, kursoriální strategie a zvětšování tělesné velikosti, gravigradie, adaptace k vodnímu prostředí I (kombinace s pozemním/podzemním způsobem života), II (Pinipedia, Desmostylia, Enhydra), III (Sirenia, Cetacea), klouzavý vs. aktivní let.   Konstrukční, fysiologické a behaviorální souvislosti osídlování extrémních prostředí – adaptace k suchu, chladu, přehřívání apod.

 

5. Reproduční specifika a reprodukční biologie savců. Typy vajíček  a heterochronie časné embryogenese - Prototheria vs. Theria, Metatheria vs. Eutheria. Vznik a varianty živorodosti u savců.   Stavba placenty, typy placentace.  Stavba pohlavního systému savců, typy dělohy, 

stavba kopulačních orgánů a souvisejících struktur, funční a vývojový význam jednotlivých modifikací. Distribuce investic do jednotlivých fází reprodukce – odlišnosti Meta- a Eutheria, specifika jednotlivých skupin, r-K strategie a varianty populační ekologie.

 

6. Historie skupiny ve fosilním záznamu:  nejstarší Synapsida (Karoo Formation atd.), Cynodontia, Eucynodontia a základní adaptivní divergence v permu a triasu, Tritylodonta a Trithelodontia, Morganucodonta, Adelobasileus. Vznik savčí organisace v závěru triasu. 

Zákl. divergence v časné juře: Australosphenida(rec: Prototheria) vs. Boreosphenida (rec. Theria). Nejstarší Meta- a Eutheria ve fosilním záznamu – Eomaia, Sinodelphis atd. Vývoj představ o historii moderních řádů a klasifikaci. G.G.,Simpson (1945), „shaking the tree“ v 90. letech 20. století a radikální přestavba názorů na vzájemné vztahy uvnitřž Eutheria v roce 2000 s robustní současnou podporou.

 

7. Synoptický přehled jednotlivých řádů (eidologická charakteristika, apomorfie + další znakové vymezení, diversifikace potravních strategií a pohybových, fosilní záznam a fylogenese, areálová specifika a historická biogeografie taxonu, přehled subordinovaných taxonů, charakteristické druhy): Prototheria: Monotremata, Metatheria: Ameridelphia (Didelphomorphia, Paucituberculata) vs. Australidelphia (Microbiotheria, Dasyuromorpha, Notorycteromorphia, Peramelomorphia, Diprotodontia), Eutheria: Afrotheria (Afrosoricida, Macroscelidae, Tubulidentata, Hyracoidea, Proboscidea, Sirenia), Eutheria: Xenarthra (Cingulata, Pilosa), Eutheria: Euarchontoglires (Scandentia, Dermoptera, Primates, Lagomorpha, Rodentia) Eutheria: Laurasitheria (Erinacomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Perissodactyla, Cetartiodactyla, Carnivora, Pholidota). Orientační informace o historii radice na jednotlivých kontinentech (zejm. Gondwanských- srv. Jižní Amerika – např. Litopterna,  Afrika) a dynamice vývojových radiací savců v křídě a paleogénu.

 

 

Feldhammer, G. A., L. C. Drickamer, A. H. Vessey, and J. F. Merritt. Mammalogy. Adaptations, Diversity, and Ecology.Boston: McGraw Hill, 1999.

Nowak, R. M. Walker´s Mammals of the World. 5th ed. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press,

1991.

Pough F.H., Janis C.M. & Heiser J.B. 2004: Vertebrate Life.  7th Ed. Benjamin Cummings. 752 pp.

Starck, D. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Band II: Wirbeltiere.5. Teil: Säugetiere. Jena-Stuttgart-New York: Gustav Fischer Verlag, 1995.

Vaughan, T. A., J. M. Ryan, and N. Czaplewski. Mammalogy. 4th ed. Belmont, CA: Brooks Cole, 1999.

Wilson, D. E., and D. M. Reeder, eds. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. 3nd ed. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2006.

 

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851